Chao Shi


Phone: +1(630)991-8706         Email: shichao0820@gmail.com


Biographical sketch


Recent and Selected Publications ( HEP )
[1] Chen Chen and Chao Shi. Pseudoscalar mesons parton distribution amplitudes. EPJ Web Conf., 113:05013, 2016. [ DOI ]
[2] Chao Shi, Yi-Lun Du, Shu-Sheng Xu, Xiao-Jun Liu, and Hong-Shi Zong. Continuum study of the QCD phase diagram through an OPE-modified gluon propagator. Phys. Rev., D93(3):036006, 2016. [ DOI | arXiv ]
[3] Shu-Sheng Xu, Yu Jiang, Chao Shi, Zhu-Fang Cui, and Hong-Shi Zong. A Model-Independent Discussion of Quark Number Density and Quark Condensate at Zero Temperature and Finite Quark Chemical Potential. Chin. Phys. Lett., 32(12):121101, 2015. [ DOI ]
[4] Yi-Lun Du, Ya Lu, Shu-Sheng Xu, Zhu-Fang Cui, Chao Shi, and Hong-Shi Zong. Susceptibilities and critical exponents within the Nambu–Jona-Lasinio model. Int. J. Mod. Phys., A30(34):1550199, 2015. [ DOI | arXiv ]
[5] Chao Shi, Chen Chen, Lei Chang, Craig D. Roberts, Sebastian M. Schmidt, and Hong-Shi Zong. Kaon and pion parton distribution amplitudes to twist-three. Phys. Rev., D92:014035, 2015. [ DOI | arXiv ]
[6] Chao Shi, Yong-Long Wang, Yu Jiang, Zhu-Fang Cui, and Hong-Shi Zong. Locate QCD Critical End Point in a Continuum Model Study. JHEP, 07:014, 2014. [ DOI | arXiv ]
[7] Chao Shi, Lei Chang, Craig D. Roberts, Sebastian M. Schmidt, Peter C. Tandy, and Hong-Shi Zong. Flavour symmetry breaking in the kaon parton distribution amplitude. Phys. Lett., B738:512--518, 2014. [ DOI | arXiv ]
[8] Zhu-fang Cui, Chao Shi, Wei-min Sun, Yong-long Wang, and Hong-shi Zong. The Wigner Solution and QCD Phase Transitions in a Modified PNJL Model. Eur. Phys. J., C74:2782, 2014. [ DOI | arXiv ]
[9] Zhu-Fang Cui, Chao Shi, Yong-Hui Xia, Yu Jiang, and Hong-Shi Zong. The Wigner solution of quark gap equation and chiral phase transition of QCD at finite temperature and nonzero chemical potential. Eur. Phys. J., C73(10):2612, 2013. [ DOI ]


Last modified by Chao Shi on Jun, 2016